استادیار گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر تهران

مدیر گروه مهندسی مکانیک، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه شهرضا

زمینه های تحقیقاتی: دینامیک سیالات محاسباتی، جریان های تراکم پذیر، جریان های دوفازی، توربوماشین ها، تهویه مطبوع

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved